Polisvoorwaarden

De polisvoorwaarden geven een beschrijving van alle afspraken en regels waaraan de afgesloten verzekering voldoet. Bij het afsluiten van een verzekering moeten de polisvoorwaarden zowel door de verzekerde als verzekeraar voor akkoord worden getekend. Er zijn enkele elementen die altijd terugkomen in de polisvoorwaarden:

Een begrippenlijst

Een begrippenlijst is een overzicht met de specifieke begrippen die in de polis worden gehanteerd. Dit kunnen termen zijn die deel uitmaken van de vaktaal maar ook eenvoudigere woorden als verzekerde, verzekeraar of dekking worden hier vaak in opgenomen. Het doel hiervan is ervoor te zorgen dat de polis voor beide partijen duidelijk is.

De vorm van de polis

Ook de vorm van de polis wordt standaard opgenomen in de polisvoorwaarden. De dekking zal bij elke basisverzekering identiek zijn omdat ze wettelijk bepaald is, maar de vorm heeft wel een invloed op de manier van betalen, declareren en de vrijheid in keuze van de zorgaanbieder.

Mogelijke vormen zijn de restitutiepolis waarbij je vrij een zorgaanbieder kiest, maar het bedrag van de zorg moet voorschieten; de naturapolis waarbij alles rechtstreeks door de verzekeraar wordt betaald aan een beperkte keuze zorgaanbieders of de gecombineerde polis waarin een combinatie van beide wordt aangeboden; in het laatste geval zijn de specificaties hiervan vastgelegd door de verzekeraar en opgenomen in polisvoorwaarden.

Wanneer je via je werkgever of een vereniging een basisverzekering afsluit, dan heet dat een collectieve basisverzekering. Hierbij wordt nog een extra korting toegekend op de premies die je maandelijks moet betalen. Zowel de korting als de groep waartoe je behoort worden opgenomen in de polisvoorwaarden van je collectieve verzekering.

Vergoedingen en declaratie

De vergoedingen die worden uitgekeerd door de verzekeraar worden opgelijst in de polisvoorwaarden. Voor de basisverzekering zijn ze door de wet bepaald, maar voor de aanvullende verzekering kunnen ze verschillen per verzekeraar. Er staat steeds aangegeven welke zorg er opgenomen is in de polis en welk percentage van deze zorg in aanmerking komt voor een vergoeding.

De manier waarop je bij een restitutiepolis je gemaakte kosten kunt declareren en de termijn waarbinnen ze betaald worden, zal je ook terugvinden in de polisvoorwaarden. Soms kan de declaratie op verschillende manieren gebeuren. Bijvoorbeeld schriftelijk of online.

Opzegtermijnen en opzegwijzen

Ook de bepalingen rond de opzeg van de verzekering worden opgenomen in de polisvoorwaarden. Voor de basisverzekering is dit vastgelegd op een mogelijkheid tot jaarlijkse opzeg voor 31 december van dat jaar. Voor een aanvullende verzekering wordt dit door de verzekeraar bepaald. Ook wanneer de verzekeraar beslist om tijdens de verzekerde periode wijzigingen door te voeren, kun je beslissen om het contract op te zeggen. Daarnaast wordt ook beschreven op welke manier de opzeg dient te gebeuren. Meestal is het verplicht om de opzeg schriftelijk te doen.

Eigen risico

Het eigen risico is de som die je voor je eigen rekening neemt wanneer je gebruik maakt van een zorgaanbieder. De hoogte ervan heeft een grote invloed op je maandelijkse premies. Enerzijds is er het verplichte eigen risico dat door de overheid bepaald wordt, anderzijds kun je vaak ook nog kiezen voor een vrijwillig eigen risico. Beiden worden opgenomen in de polisvoorwaarden van je verzekering.

Klachten, geschillen en uitsluitingen

Een niet onbelangrijk deel van de polisvoorwaarden is het hoofdstuk met betrekkingen tot klachten, geschillen of uitsluitingen. Hierin wordt besproken hoe een klacht of geschil behandeld wordt, maar ook onder welke omstandigheden geen uitkering wordt gegeven. Dik kan enerzijds zijn doordat er sprake is van fraude, maar ook kan de verzekeraar ervoor kiezen om bepaalde situaties niet te verzekeren zoals een terroristische aanslag of oorlog. Om discussies achteraf te vermijden is het essentieel dit stuk zeer grondig te lezen alvorens de polisvoorwaarden voor akkoord te ondertekenen.

Tags: , , , ,

No Customer Reviews

© Copyright 2008 by Zorgverzekering Vergelijken